ޚަޒާނާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަޅުގަނޑުގެ ޞަފްޙާއަށް މަރުޙަބާ

އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮށި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

This User comes From Republic of Maldives
dv މީނާގެ މާދަރީ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް
This user is a native speaker of Dhivehi.
މިބޭފުޅާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅެކެވެ.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.

މެމްބަރު:UBX/male

This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let him or her know.
This user is happy to help new users. Leave a message here.
ތިރީގައި މިވަނީ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ލިޔަން ފަށާފައިވާ ޞަފްޙާ ތަކެވެ. ބައެއް ސަފްޙާތައް ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބައި ސަފްޙާތައް އެކަށޭނަ ވަރަކަށް ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަ ވޯކިން މޭންސް ބާން ސްޓަރ
މިވިކިޕީޑިޔާ އަށް ކުރި އެރުން ގެނެސްދިނުމަށް ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް، ޚަޒާނާ އަށް އަހަރެން މި ބާން ސްޓަރ ދެން

Glacious 18:29, 19 އެޕްރީލް 2008 (UTC)

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގާނޫނީ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތައުލީމީ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިޔާސީ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިސްލާމްދީނާއި ޢަރަބިބަހުގެ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޞިއްޙީ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންޖިނޭރިންގ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އެންޑަކްރިން ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ނާރުތަކުގެ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ނޭވާލާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ކަށިތަކުގެ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]އެހެނިހެން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަސްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިޔަރު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ހިބަރު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރޮނޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ފަތިރޮނޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަނޑުމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުޅަނގި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަނދި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަންބޮޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ކާޅު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ތަފާތު މަސްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ފިލޮޅު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލޮނދިމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދިދަ ފުންނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ފުންނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ވެންފުންނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އަލަތަނޑު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ގާބޯ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކޮކާމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަޅުއޮށް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކޮލި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގޮނު އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތެޔޮމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިޔަލަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އައްޓަމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބޯދި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފަންހާމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ތާވަޅަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބޮއްމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ރެހި އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ފާނަ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބިބީ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ރަތްމަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]މުގުރާން އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނިލަމެހި އަދި މުރަކަ މަސް އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ހިކާ އާއިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ތަފާތު މަސްތަކާގުޅޭ ލިޔުންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަހުގެ އާއިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]މުނިފޫހި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަޕޫރު ޚާންދާން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އެހެނިހެން ތަރިންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދިވެހިން ފަންނާނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީވީ ސިލްސިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މާބަނޑުވުމާއި ވިހެއުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


މަޢުދަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިޓަމިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކާނާގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޭވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ތަރުކާރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ފަލަމަޑި އަދި ގޮވާން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ހަވާދުގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ގަސްގަހާ ގެހި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަޔާތު ނާމާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގައުމުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހިރާއްޖެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިސްލާމީ ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ރާއްޖޭގެ ސުކޫލްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތަފާތު މައުޟޫތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]