ސޯޑިއަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
11 neonsodiummagnesium
Li

Na

K
Na-TableImage.svg
General
Name, symbol, number sodium, Na, 11
Chemical series alkali metals
Group, period, block 13, s
Appearance silvery white
Na (Sodium).jpg
Standard atomic weight 22.98976928(2)g·mol−1
Electron configuration [Ne] 3s1
Electrons per shell 2, 8, 1
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 0.968 g·cm−3
Liquid density at m.p. 0.927 g·cm−3
Melting point 370.87 K
(97.72 °C, 207.9 °F)
Boiling point 1156 K
(883 °C, 1621 °F)
Critical point (extrapolated)
2573 K, 35 MPa
Heat of fusion 2.60 kJ·mol−1
Heat of vaporization 97.42 kJ·mol−1
Heat capacity (25 °C) 28.230 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T/K 554 617 697 802 946 1153
Atomic properties
Crystal structure cubic body centered
Oxidation states 1
(strongly basic oxide)
Electronegativity 0.93 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 495.8 kJ·mol−1
2nd: 4562 kJ·mol−1
3rd: 6910.3 kJ·mol−1
Atomic radius 180 pm
Atomic radius (calc.) 190 pm
Covalent radius 154 pm
Van der Waals radius 227 pm
Miscellaneous
Magnetic ordering paramagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 47.7 nΩ·m
Thermal conductivity (300 K) 142 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 71 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 3200 m/s
Young's modulus 10 GPa
Shear modulus 3.3 GPa
Bulk modulus 6.3 GPa
Mohs hardness 0.5
Brinell hardness 0.69 MPa
CAS registry number 7440-23-5
Selected isotopes
Main article: Isotopes of sodium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
22Na syn 2.602 y β+γ 0.5454 22Ne*
1.27453(2)[1] 22Ne
εγ - 22Ne*
1.27453(2) 22Ne
β+ 1.8200 22Ne
23Na 100% 23Na is stable with 12 neutrons
References

ސޯޑިއަމް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sodium) އަކީ ކެމިކަލް ޢުންޞުރެކެވެ. ސޯޑިއަމްގެ ރަމްޒަކީ Na އެވެ. އޭގެ އެޓަމިކް ނަންބަރަކީ 11 އެވެ. ސޯޑިއަމް އަކީ ލޭ އަދި އެހެންވެސް ދިޔަތަކުގައި ހިމެނޭ ޕޮޒިޓިވް ޗާރޖު ކުރެވިފައި ހުންނަ ކެރެވި އެވެ. ބޮޑުމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި 90 ގްރާމްގެ ސޯޑިއަމް އެކުލެވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ½ އުޅެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ސެލިތައް ދޮވެވޭ ދިޔަގަނޑުގައެވެ. 3/1 ހުންނަނީ ގިރިގެންނުދާ މަޢުދަންތަކާއި އެކުވެ ކަށިތަކުގައެވެ. ސޯޑިއަމް ބޭނުންވަނީ ހަށިގަނޑުގައި ހަށިގަނޑުގެ ދިޔަތަކާއި އެސިޑް-އަލްކަލައިގެ މިންވަރު ހަމަހަމަކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި، ހަށިގަނޑުގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޮނުވާ މެސެޖްތައް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް މަސްތައް ކުރުގަޅުވާ ހެދުމަށެވެ. ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންކުރެވެނީ ހަށިގަނޑުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތަކާއި ނުލައި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައެވެ. ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑުން މަދުވުމަކީ ވަރަށް ހޫނު ގަދަ ތަނެއްގައި ވަރަށް ބަރު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ނޫނީ ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސޯޑިއަމްގެ ކެލަމިން ( ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ލަފާދޭ މިންވަރު ) އަކީ 500 މިލިގްރާމް އެވެ. މިމިންވަރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ސޯޑިއަމް އަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ކާބޯތަކެތީގައި އެކުލެވޭ ބާވަތެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ސޯޑިއަމް އެކުލެވެނީ ލޮނުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ލޮނުގަދަކޮށް ކެއުމަށް އާދަވެފައި ތިބެއެވެ. މިފަދަ މީހުން އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ލޭމައްޗަށްދިއުން އަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.


މަޞްދަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސޯޑިއަމްގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ ޓެބްލެޓް ސޯލްޓް އެވެ. މާނައަކީ ކައްކާއިރު ބޭނުންކުރާ ލޮނެވެ.


ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސޯޑިއަމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސޯޑިއަމްގެ 70 އިންސައްތަ ހުންނަނީ ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ދިޔަތަކާއި، އެހެނިހެން ޓިޝޫތަކުގައެވެ. 30 އިންސައްތަ ހުންނަނީ ކަށިތަކުގައެވެ. ލޭގެ ކޮންމެ ލިޓަރެއްގައި 143-137 މިލިއީކްއަލެންޓް ގެ ސޯޑިއަމް ހުރެއެވެ.

--> -->

</gallery>

ސޯޑިއަމްގެ ވަޒީފާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޕްލާޒްމާގެ ވޮލިއުމް އަދި އޮސްމެޓިކް ޕްރެޝަރުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުން
  • މަސްތައް ހަރަކާތް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން
  • ސިކުނޑިއަށް ތަފާތު މެސެޖްތައް ފޮނުވުމުގައި ބައިވެރިވުން
  • އެސިޑް-ބޭސް އެކުލެވޭ މިންވަރު ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންޒީމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން


ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސޯޑިއަމްގެ 95 އިންސައްތަ ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރަނީ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތިގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ދުވާލަކު 500 މިލިގްރާމްގެ ސޯޑިއަމް ބޭނުންވެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons has media related to:
Wiktionary-logo.svg
މިބަސް، ސޯޑިއަމް
ވިކިޝަނަރީ، މިނިވަން ރަދީފު އިން ބައްލަވާލައްވާ!.

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކާނާގެ ފައިދާ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު - ދިވެހިރާއްޖެ - 2003
ފަންވަތް:Compact periodic table
  1. ފަންވަތް:Cite journal