ކާފޫރު ތޮޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކާފޫރު ތޮޅި

ކާފޫރު ތޮޅި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Elettaria and Amomum)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: cardamom)އަކީ ކާފޫރުތޮޅި ގަހުގެ ވަކިއެވެ. މިއީ ތިން އަރިޔަށް ފުއްޕުން ހުރެފައި، މަޑު، ބޯތޮށްޓެއްގެތެރޭގައި ތިންބަރިޔަށް، ކުދިކުދި ކަޅުއޮށްތަކެއް ހުންނަ ކުޑަކުޑަ ތޮޅިޔެކެވެ. މިތޮޅިއަކީ ވަހާއި ރަހައިގައި އާވިގޮތް ހުންނަ މީރުއެއްޗެކެވެ. މިއީ، ބޭހަށާއި ކާބާވަތްތަކުގެ ރަހަމީރުކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ . ދުފާއިރުގައި ވެސް ކާފޫރު ތޮޅި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ފޮނި ތޮށި، ކަރަންފޫ އަދި ކާފޫރު ތޮޅި ހަދައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ހަވާދަށް ދިވެހި ބަހުން ފޮނިތޮށި ހަވާދު މިހެން ކިޔައެވެ.