ފުންނާބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފުންނާބު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Heel) އަކީ ފައިގެ ތިރިން ފަހަތު ބައިގައި ނިކުމެފައި އިންނަ ބަޔަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. މިގޮތުން ނިކުމެފައި އިންނަ ބަޔަކީ ފުންނާބު ކަށިގަނޑު ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Calcaneus) ގެ ބައެކެވެ.