ކުޑަ ހުޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
wrist joint
A human wrist.
Latin articulatio radiocarpalis
Gray's subject #86 327
MeSH Wrist+joint
Dorlands/Elsevier a_64/12161475

ކުޑަ ހުޅު(އިނގިރޭސި ބަހުން: wrist) އަކީ އަތްތިލަ އާއި އަތް ގުޅުވައިދޭ ހުޅެވެ. މިހުޅު ހިމެނޭ ހިސާބަށް އަތުކުރި އޭ ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. އަތުކުރީގައި ދެ ސަފަކަށް އެތުރިފައި ހުންނަ ޖުމްލަ 8 ކަށިކޮޅު ވެއެވެ. މިކަށިކޮޅު ތަކަށް ކިޔަނީ ކާޕަލް(carpals) އެވެ. މިގޮތުން އަތުކުރީގައި ހިމެނޭ 8 ކަށިކޮޅުގެ ނަން ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.