މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Melanocyte stimulating hormone) އަކީ އަކީ ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑްގެ އިންޓަމީޑިއޭޓް ލޯބް ގައި އުފައްދާ ޕެޕްޓައިޑް ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން އިސްތަށި ތަކާއި ހަންގަނޑުގައި ހުންނަ މިލަނޯސައިޓް(Melanocyte) ތަކުން މިލަނިން(Melanin) އުފައްދައި ދޫކުރުމަށް ބާރު އަޅައެވެ. ސިކުނޑި ތެރޭގައިވާ ހައިޕޯތަލަމަސް ގައި ހުންނަ އާކްއޭޓް ނިއުކްލިއަސް(Arcuate nucleus) އިންވެސް ބައެއް ފަހަރު މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން ބޭރުކުރެއެވެ. މިސެލްތަކުން ސިކުނޑި ތެރެއަށް ދޫކުރާ މިލާނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯންގެ ސަބަބުން ޖިންސީ އެދުން ހިލިގަތުން، އަދި ކާހިތްވުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް އަސަރު ފޯރުވައެވެ.