ފެހި އޮށް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފެހި އޮށް
Pisum sativum

ފެހި އޮށް(ސައިންޓިފިކް ނަން: Pisum sativum)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Green pea)އަކީ ފެހިއޮށް ތަރުކާރީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އޮށެއްގެ ވައްތަރެކެވެ. ފެހި އޮށް ހުންނަނީ މިއީ ފެހި ކުލައިގައ ި ވަށްކޮށް ހުންނަ އޮށެކެވެ. ދިގު ތޮޅި އަދި މުގު ތޮޅި ފަދަ ތޮޅި ތަކުގެ އޮށް ވެސް ފެހި އޮށުގެ ގޮތުގައި ގުނެއެވެ. ނުވަތަ ފެހި އޮށުގެ ގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ. ފެހި ތޮޅީގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރު ތައް ހުރެއެވެ. ފެހި ތޮޅީގެ ހުރިހާ ވައްތަރެއް ވެސް ބޭނުންކުރަނީ ރިހަ ކެއްކުން ފަދަ ކަންކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެހި ތޮޅީގެ އެކި ވައްތަރުތައް ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްގެން ވެސް ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެހިތޮޅީގެ ވައްތަރުތައް ފެނު ކައްކައިގެން ވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.