ގެސްޓްރިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގެސްޓްރިން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Gastrin) އަކީމައިދާގެ ޕަރައިއިޓަލް ސެލް(Parietal cell) ތަކުން ގެސްޓްރިކް އެސިޑް ބޭރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން ދޫކުރަނީ މަޢިދާ އަދި ކުޑަ ގޮހޮރުގައި ހިމެނޭ ޖީސެލް(G Cell) ތަކުންނެވެ. ގެސްޓްރިން ހޯރމޯން ދޫކުރަނީ ލޭގެ ތެރެއަށެވެ. މައިގަނޑު 3 ވައްތަރެއްގެ ގެސްޓްރިން ހުރެއެވެ. އެއީ

  • ގެސްޓްރިން-34


  • ގެސްޓްރިން-17


  • ގެސްޓްރިން-14