ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Urine) އަކީ ގުރުދާގައި އުފައްދައި، މަސާނާގައި ޖަމާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކުޑަކަމުދާން ޖެހުމުން، ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ގެ ޒަރީޢާއިން ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރާ ދިޔައެކެވެ. ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި އުފެދުމަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހަށިގަނޑު ކެލްސިއަމް ހުރިނަމަ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެބައި ބޭރުވެގެންދެއެވެ.

އިންސާނެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ނަމޫނާއެއް

އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2-1 ލިޓަރުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި އުފައްދައެވެ. މާމަދުން ނުވަތަ މާގިނައިން ކުޑަކަމުދެވުމަކީ ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. ދުވާލަކު 2.5 ލިޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެނަމަ މާގިނައިން ކުޑަކަމުދެވުން(Polyuria) ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 400މިލިލީޓަރަށްވުރެ މަދުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެނަމަ މާމަދުން ކުޑަކަމުދެވުން(Oliguria) ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައެވެ.