މަރިޔަންމާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މަރިޔަންމާ

މަރިޔަންމާ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Anastatica hierochuntica)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Rose of Jericho) އަކީ ޞަޙަރާގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ މަލެކެވެ. މިމަލަކީ އެތެރެއަށް އޮޅިފައިވާ މޫތަކެއްގެ ސިފައިގައި ބޮނޑި ބޯއްޓާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ހުންނަ މަލެކެވެ. ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މަރިޔަންމާ ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. މަރިޔަން މަލަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ސަހަރާގެ ހަނަފަސް ހިސާބުތަކުގައި ހެދޭ މަލެކެވެ. މަރިޔަންމާ އެންމެ ގިނައިން ހެދިފައި ހުންނަނީ މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މިޞްރު، އިޒްރޭލު، ސީރިޔާ، އިރާން، އިރާގު، އުރުދުން އަދި ޕާކިސްތާން ގައެވެ.