Jump to content

ޝަހާދަތް އިނގިލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Index finger
Human hand with index finger extended
Artery radial artery of index finger
Dorlands/Elsevier i_06/12448665


ޝަހާދަތް އިނގިލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Index finger) އަކީ އަތުގެ ބޮޑުވައި އިނގިލި ޖެހިގެން ފުރަތަމަ އިންނަ ދިގު އިގިލި އެވެ. އެހެންކަމުން މިއިގިލި އިންނާނީ ބޮޑުވައި އިނގިލި އަދި މެދު އިނގިލިއާއި ދެމެދުގައެވެ.އިނގިލިތައް

ކުޑަވައި އިނގިލި  • ކަށި އިނގިލި  • މެދު އިނގިލި  • ޝަހާދަތް އިނގިލި  • ބޮޑުވައި އިނގިލި