ނިއަގަރާ ފޯލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީ އާއި ކެނެޑާގެ އޮންޓާރިޢޯ އާއި ދެޝަހަރުގެ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ނިއަގަރާ ކޯރުން އުފެދިފައިވާ ވޯޓަރ ފޯލް އެކެވެ.

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]