ޢަލީ ރިފާޢު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ޢަލީ ރިފާޢު އަދި ކޮއްކޮ ޢަބުދުﷲ ރިފާޢު ބޮޗް ވިއުގައިގެ ފަރާތުން ކޮރެއާއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި

ޑރ ޢަލީ ރިފާޢު (މ.ވޭވިންގ ލައިޓް ) އަކީ މެލޭޝިޔާގެ ސުކޫލް އޮފް މެކޭނިކަލް އިންޖިނޭރިންގ ގައި މެކޭނިކަލް އިންޖިނޭރިންގ ގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެލްކެން ގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ތަޢާރަފްކުރާ ބޮޗް ވިއުގަ އިގެ ޑައަމަންޑް މެނޭޖަރަކީ ވެސް ޑރ ޢަލީ ރިފާޢު އެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]