ފުފޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފުފޫ އެއް

ފުފޫ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Benincasa hispida)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Wax gourd) އަކީ ދިވެހިން ކެއުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފުފޫ ކައިއުޅެނީ ކަނދި ކައްކައިގެންނާއި، މުރުއްބާ ފަދަ ތަފާތު ފޮނި ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކޮށްގެންނެވެ. ފުފޫއަށް ކިޔާ އެހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Winter melon) (އިނގިރޭސި ބަހުން: ash gourd) ، (އިނގިރޭސި ބަހުން: white gourd)ފަދަ ނަންތައް ހިމެނެއެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި ފުފޫ ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އިރުމަތީ އޭޝިޔާ އަދި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމު ތަކުގައެވެ.