Jump to content

ކުޅުބޭރުކުރާ ގޮށް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކުޅުބޭރުކުރާ ގޮށްތައް ދައްކައިދޭ ކުރެހުމެއް

ކުޅުބޭރުކުރާ ގޮށް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Salivary gland) އަކީ އަނގައިގެ ދެފަރާތުގައި ހުންނަ ކުޅު އުފައްދައި ބޭރުކުރާ ގޮށްތަކެކެވެ. އަނގަ އަދި ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ ބައިތައް ތެތްކަންމަތީ ބެހެއްޓުމުގައި ކުޅު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކާނާގައި ހިމެނޭ ކާބޯހައިޑްރޭޓް ވަކިކޮށްދީ، ކާތަކެތި މައިދާ އާއި ހަމައަށް ވާޞިލްވުމަށް ކުޅު އެހީތެރިވެދެއެވެ. ކުޅުގައި އެކުލެވޭ ޖަރާސީމް ނެތިކޮށްލުމުގެ ބާރުގެ ސަބަބުން އަނގައިގެ ތެރޭގައި ޖަރާސީމްތައް އުފެދި ބޮޑުވުމުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ.