ޖަންބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޖަންބު ކޯންޏެއް

ޖަބުރޯލް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Syzygium malaccense)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Malay apple) އަކީ ހުތްފޮނިރަހަދޭ މޭވާއެކެވެ. ޖަންބު ދޮންވީމާ ހުންނަނީ މަޑުފިޔާތޮށި ކުލައެއްގައެވެ. މީގައި އޮންނަނީ ބޮޑު އެއް އޮށެވެ. މިމޭވާ ގަންނަ ގަހުގެ މަލުގެ ފިޔަހުންނާނީ ފިޔާތޮށި ކުލައަށްވުރެގަދަ ރަތްކުލައަށްވުރެމަޑު ކުލައެއްގައެވެ. ހިމަނަރުތަކެއް ހެންނެވެ.ޖަންބަކީ ޖަބުރޯލް އެކޭ އެއްގޮތަށް ހުހަށް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މޭވާ އެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ޖަންބު ހެދެނީ ވަރަށް މަދުންކަން ފަހަގަ ކުރެވެއެވެ.