ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް
Gray838.png
The sympathetic nervous system extends from the thoracic to lumbar vertebrae and has connections with the thoracic, abdominal, and pelvic plexuses.

ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sympathetic nervous system) އަކީ އުޓޮނޮމިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ބައެކެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި ވެސް މިނިޒާމަކީ ހަރަކާތްތެރި އެއްޗެކެވެ. ސްޓްރެސް ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މި ނިޒާމް މުރާލިވެ، ހީވާގިކަމާއެކު އިތުރަށް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައެވެ. ނާރުތަކުގެ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބައިތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިއުރޯންތަކެއްގެ އެހީގައެވެ. ސެންޓްރަލް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ސިމްޕަތެޓިކް ނިއުރޯންތަކާ މެދު ބެލެވެނީ އެއީ ޕެރިފެރަލް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސްޕައިނަލް ކޯޑް ގައި ހިމެނޭ ސިމްޕަތެޓިކް ނިއުރޯންތައް ޕެރިފެރަލް ސިމްޕަތެޓިކް ނިއުރޯންތަކާ ގުޅެނީ ސިމްޕަތެޓިކް ގެންގްލިއާ(Sympathetic ganglia) ތަކުގެ އެހީގައެވެ.

ބަލާލުމެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވަޒީފާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އޯގަނައިޒޭޝަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]