Jump to content

ސ.މަރަދޫ ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސ.މަރަދޫ ސުކޫލް
ނަން

ސ.މަރަދޫ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ
ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ،ސާނަވީ

ކުލަ
މޮޓޯ


( Obey and Serve)

ސ. މަރަދޫ ސުކޫލަކީ އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫގައި ހުރި ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.