ސ.މަރަދޫ ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސ.މަރަދޫ ސުކޫލް
Maradhsch.JPG
ނަން

ސ.މަރަދޫ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

[[]]

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ،ސާނަވީ

ކުލަ
މޮޓޯ


( Obey and Serve)

ސ. މަރަދޫ ސުކޫލަކީ އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫގައި ހުރި ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.