Jump to content

ރީޓީ ޓެސްޓިސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރީޓީ ޓެސްޓިސް އަކީ އޮށުގެ އެތެރެއިން މެދުގައި ކުދިކުދި ހޮޅިތަކެއް ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ވިއުގަ އެކެވެ. ރީޓީ ޓެސްޓިސް ހުރަސްކޮށް މަނި އުފެދޭ ހޮޅިތަކުން މަނި އިފެރެންޓް ޑަކްޓްތަކަށް ގެންގޮސް ދެއެވެ. ރީޓީ ޓެސްޓިސްގެ ތެރޭގައި މަނީގެ ކޮންސެންޓްރޭޝަން މަތިވެގެން ދެއެވެ. މަނި ކޮންސެންޓްރޭޓްނުވެ، މަނި ގުދަނަށް ވާޞިލްވެއްޖެނަމަ ދަރިން ލިބުމުގައި މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

ނަންބަރު7 ރީޓީ ޓެސްޓިސް.1-ޓޫނިކާ އަލްބުޖިނިއާ.2-ސެޕްޓުލާ ޓެސްޓިސް.3-ލޮބިއުލަސް ޓެސްޓިސް.4-މީޑިއަސްޓައިނަމް ޓެސްޓިސް.5-މަނި އުފެދޭ ހޮޅިތައް(ކޮންޓޯރޓީ) 6-މަނި އުފެދޭ ހޮޅިތައް(ރެކްޓައި)8-އިފެރެންޓް ޑަކްޓް

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]