ސައްކެޔޮ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސައްކެޔޮ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Jackfruit) އަކީ އިންޑިޔާ، ބަގްލަދޭޝް، އަދި ސްރީލަންކާ ފަދަ ގައުމު ތަކުގައި ހެދޭ މޭވާއެކެވެ. ސައްކެޔޮ ގެ ޢިލްމީ ނަމަކީ (Artocarpus heterophyllus) އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މޭވާގެ ގޮތުގެ ބެލެވެނީ ސައްކެޔޮ އެވެ. ސައްކެޔޮ ގެ ބަރުދަން ބައެއް ފަހަރު 36 ކިލޯ އަށް ވެސް އަރައެވެ. ދިގުމިނުގައި 90 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ އިރު ފުޅާމިނުގައި 50 ސެންޓިމީޓަރު ވެސް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.