އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ފާހަގކުރެވޭ ލިޔުންތައް މިޞަފްޙާގައި މިވަނީ އެވެ.

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]އެންޑަކްރިން ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ނާރުތަކުގެ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ނޭވާލާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]ކަށިތަކުގެ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]އެހެނިހެން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]