Jump to content

ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ނޫރޮނގު ވެނު ބަނޑޭރި

ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Syngnathidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Pipefish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 3 ވައްތަރެއްގެ ވެނުބަނޑޭރި އެވެ.