އަޙުމަދު ޝާފިޢު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ އަޙުމަދު ޝާފިޢު

ޑރ އަޙުމަދު ޝާފިޢު އަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ފިޒިކަލް ސައިންސަސް ގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ނުވަތަ ޕީއެޗްޑީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ އަޙުމަދު ޝާފިއު އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރެއްވީ 2001 ވަނަ އަހަރު އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާރމިނގްހާރމް ޔުނިވަސިޓީގައެވެ. 2001 ވަނަ އަހަރު ޕަވަރ ސިސްޓަމް އިންޖިނިއަރިންގ އިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީވެސް ޑރ އަޙުމަދު ޝާފިޢު ޙާޞިލްކޮށްފައި ވެއެވެ.