އަމްޖަދު އިބްރާހީމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އަމްޖޭ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް ނުވަތަ އަމްޖޭ އަކީ ދިވެހި ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. ޕްރޮޑިއުސަރެކެވެ. އަމްޖޭވަނީ ތަފާތު އެތައް ފީޗަރ ފިލްމަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމް އަދި ވީޑިއޯ ލަވަތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް ނުވަތަ އަމްޖޭ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރިކޯޑް އޮތް ފަރާތެވެ. މިހާތަނަށް 20އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމް އަމްޖޭ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަމްޖޭވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފިލްމް ކުންފުންޏެއް ވީސްޓްރީމްގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައެވެ.


ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އަތްބެއްގެ ލޯބި ފިރިއެއްގެ ވާޖިބު
 • ގުރުބާނީ
 • ހިތުގެ އެދުން
 • ސަނދުރަވިރޭ
 • ސަނދުރަވިރޭ 2
 • މިފްޒާލް
 • ކަށްވަޅަށްދާންދެން
 • ގިލަން
 • ދޮންކަމަނަ
 • ދަ ގެސްޓް ހައުސް ރޫމް ނަމްބަރ 201
 • ހިތޭދޭމީ - 2011
 • ހަފަރާތް - 2011
 • ހިތް އެދޭތީ - 2011
 • މިހިތްކީއްކުރާނީ - 2011
 • ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅު- 2011
 • ކާފަ ދަރިފުޅު - 2011
 • ބާރައިގެ ފަސް - 2010

ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ކޭމާޓް
 • ހަތްބޯރާހި
 • ސަފަރު ކަތްދަ
 • ސާބަސް ޖުހާ
 • ސަންތި މަރިޔަބު 3
 • ސަފަރު ކަތްދަ 2
 • އާމިނާބީ އާއި ހަންޑި - 2007
 • އެއްކަލަ ކުޑަފޫޅު - 2008
 • ފަޅި ސިކުންތު - 2004
 • ފުޅު ދިގު ހަންޑި 2 - 2007
 • ޖިންނި އެދުރުބެ - 2007
 • ޖިންނީންގެ ދަރުބާރު - 2007
 • ކުޑަފޫޅާއި ޕަރީ ދައްތަ - 2007
 • ކުރަފި ދާދާ - 2008
 • ލޯރަތްބެ - 2007
 • ސަންތިމަރިޔަބު 2 - 2008

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]