ލަންޑަންގެ ބޮޑު ގަނޑި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ގަޑި ޓަވަރު ނުވަތަ ބިގްބެން ނުވަތަ ލަންޑަންގެ ބޮޑު ގަޑިއަކީ ލަންޑަންގެ ވެސްޓް މިސްޓަރ ގައި ބޮޑު ގަޑީ ބެހެއްޓިފައިވާ ޓަވަރެކެވެ.