ލަންޑަންގެ ބޮޑު ގަނޑި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގަޑި ޓަވަރު ނުވަތަ ބިގްބެން ނުވަތަ ލަންޑަންގެ ބޮޑު ގަޑިއަކީ ލަންޑަންގެ ވެސްޓް މިސްޓަރ ގައި ބޮޑު ގަޑީ ބެހެއްޓިފައިވާ ޓަވަރެކެވެ.