ތުންފަތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Lip
Female lips
Latin labia oris
Artery inferior labial, superior labial
Vein inferior labial, superior labial
Nerve frontal, infraorbital
Dorlands/Elsevier l_01/12473861

ތުންފަތް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Lip) އަކީ އަނގަ ލެއްޕުމުގައި ޝާމިލްވާ ޓިޝޫ އެކެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ކެއިން ބުއިން ފަދަ ހަރަކާތް ތަކުގައި ތުންފަތުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިހްސާސްތައް ލިއްބައި ދިނުމުގައި ވެސް ތުންފަތް ބައިވެރި ވެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ތިރީ ތުންފަތް މަތީ ތުންފަތަށްވުރެ ފުޅާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.