މާބުޅާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މާބުޅާ ފަތް

thumb|left|މާބުޅާ ފަތް

Abutilon theophrasti

މާބުޅާ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Abutilon theophrasti)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Velvetleaf)އަކީ ބޭހަށާއި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެކެވެ. މިގަހުގެ ފަތުގައި ވަރަށް މަޑުކެހެރި ގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ. މާހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައި ވަށްކޮށެވެ. މީގައި އަޅާ ވަކި ހުންނާނީ ވަށްކޮށް ފިތްފިތަށެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފިތެއްގައި ދެތިން އޮށް އޮންނާނެއެވެ. މާބުޅާ ގަސް އާންމުކޮށް ހެދެނީ 1 މީޓަރުގެ އުސްމިނަށެވެ. މާބުޅާ ފަތް ހުންނަނީ ހިތުގެ ބައްޓަމަށެވެ. މާބުޅާ ފަތުގެ ފުޅާ މިނުގައި 25-15 ސެންޓި މީޓަރު ވަރު ހުރެއެވެ. އަދި މާބުޅާ މަލުގެ ވަށަމިނުގައި 4 ސެންޓިމީޓަރު ވަރުހުރެއެވެ.