ކުންނާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކުންނާރު
Ziziphus zizyphus

ކުންނާރު ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Jujube) އަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމު ތަކުގައި ހެދޭ މޭވާ އެކެވެ. ކުންނާރުން ތަފާތު ބޭނުންތައް ކުރެއެވެ. އާންމުކޮށް ކުންނާރު ބޭނުންކުރަނީ ހުހަށް ކެއުމަށް ކަމުގައި ވިޔަސް ސީނުކަރަ އަދި ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމު ތަކުގައި ފަތްޕިލާ ވެލީގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކުންނާރުގެ ބައިތައް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.