އިރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
އިރު

އިރަކީ ސޯލާ ސިސްޓަމްގެ މެދުގައިވާ ތަރިއެވެ. އިރުގެ ބޮޑުބައި ބިނާވެގެން ވަނީ ހައިޑްރިޖަން އާއި ހީލިއަމް ގެ މައްޗަށެވެ. އިރު އަކީ އިރުގެ ނިޒާމްގައިވާ ޕްލެނެޓް ތަކަށް އައްޔާއި ހަކަތަ ފޮނުވައިދޭ މައިގަނޑު ވަޞީލަތެވެ. ކާއިނާތުގައިވާ ޕްލެނެޓް ތަކަކީ އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ފިނިތަންތަން ކަމަށްވުމުން އެޕްލެނެޓް ތަކުގައި ކާއިނާތު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހަކަތަ އާއި އަލި ލިއްބައި ދިނުމުގެ ވަޞީލަތަކީ މިފަދަ ތަރިތަކެވެ. އިރަކީ ދުނިޔެއާއި 150 މިލިއަން ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައިވާ ތަރިއެކެވެ.

ދުނިޔެއާ އަޅާބަލާއިރު އިރަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށްވިޔަސް ބައެއް އެހެން ތަރިތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އިރަކީ ވަރަށް ކުޑަ ޖިސްމެކެވެ. އިރުގެ ޑައިމީޓަރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1392000 ކިލޯ މީޓަރު އެވެ. މިއީ ބިމުގެ ޑައިމީޓަރުގެ 109 ގުނަ އެވެ. އިރުގެ މެދުގައި ހުންނަ މައިގަނޑު ގޭހަކީ ހައިޑްރިޖަން އެވެ. އިރުގެ މެދަކީ އަބަދާ އަބަދު ހިގަމުންދާ ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޝަން ތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަންދާލުމުގެ ގަދަފަދަ ހޫނު މިނެއް ލިބިގެންވާ ތަނެކެވެ. އިރުގެ މެދުތެރޭގެ ހޫނުމިނަކީ 1400000 ޑިގްރީ އެވެ. އިރުގެ ކައިރިފަށަށް ކިޔަނީ ފޮޓޯސްފެއަރ އެވެ. މިއީ އިރުގެ އެތެރޭ ބަޔަށްވުރެ މާފިނި ތަނެކެވެ.

ބިމަށް ދަމާބާރު ނުވަތަ ގްރެވިޓީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެޓަމްގެ އިލެކްޓްރޯން ތައް ހުންނަނީ އޭގެ ނިއުކްލިއަސް އާ ގުޅިފައެވެ. ހަމަ މިބީދައިން ޕްލެނެޓްތައް ވަނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއާއި އެއްކިބާ ނުވާ ފަދައިން އިރާއި ގުޅިފައެވެ. އިރަކީވެސް އެތައް ބިލިއަން ތަރިތަކެއް ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ގެލެކްސީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުން އެހެންތަރިތަކާ އެއްފަދައިން އޭގެ ނާރެހުގައި އެބުރެމުން ދެއެވެ. އިރު މިގޮތަށް އޭގެ ނާރެހުގައި އެބުރުމަށް 25 ދުވަސް ނަގައެވެ. ސައިންސްވެރިން މިދުވަސްތައް މިން އަޅާބަލަނީ އިރުގެ މޫނުމައްޗަށް އަރާ ހުރަަސްކުރަމުންދާ ސަންސްޕޮޓް ތަކުގެ ހަރަކާތް ތަކުންނެވެ.

 v  d  e The Solar System
The Sun Mercury Venus The Moon Earth Phobos and Deimos Mars Ceres The asteroid belt Jupiter Jupiter's natural satellites Saturn Saturn's natural satellites Uranus Uranus' natural satellites Neptune's natural satellites Neptune Charon, Nix, and Hydra Pluto The Kuiper belt Dysnomia Eris The scattered disc The Oort cloudSolar System XXVII.png
The Sun · Mercury · Venus · Earth · Mars · Ceres · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptune · Pluto · Eris
Planets · Dwarf planets · Moons: Terrestrial · Martian · Asteroidal · Jovian · Saturnian · Uranian · Neptunian · Plutonian · Eridian
Small bodies:   Meteoroids · Asteroids (Asteroid belt) · Centaurs · TNOs (Kuiper belt/Scattered disc) · Comets (Oort cloud)
See also astronomical objects, the solar system's list of objects, sorted by radius or mass, and the Solar System Portal

Wiki letter w.svg މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.