Jump to content

މުޙިއްބުއްދީން ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މުޙިއްބުއްދީން ސުކޫލް
ނަން

މުޙިއްބުއްދީން ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

1992

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

ރަތް

މޮޓޯ


( Manners Make The Man)

މުޙިއްބުއްދީން ސުކޫލް އަކީ ސ.ހިތަދޫގައި ހުންނަ ސާނަވީ ސުކޫލް އެކެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]