Jump to content

ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ
Front of nasal part of pharynx, as seen with the laryngoscope.
Latin pars nasalis pharyngis
Gray's subject #244 1141
Nerve maxillary nerve
MeSH Nasopharynx
Dorlands/Elsevier p_07/12617279

ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Nasopharynx) ހުންނަނީ ނޭފަތުގެ މަގުގެ ފަހަތުގައެވެ. ނުވަތަ ނޭފަތްގެ ފަހަތުގައެވެ. މަޑު ތަލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Soft palate) އަށްވުރެ މަތީގައިވާ ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ އިންނަނީ އަނގަޔާގުޅޭ އަރުތެރެ އަދި އަޑުފޮށްޓާގުޅޭ އަރުތެރެއާއި ޚިލާފަށް އަބަދުވެސް އޭގެ މަގު ހުޅުވިފައެވެ. ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ ކުރިމަތިން ގުޅިފައިވަނީ ނޭފަތުގެ މަގު އަދި ނޭފަތުގެ ހިނދުރި އާއެވެ.

ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ އިންނަނީ ހަރު ޕަލޭޓް، އަދި މަޑު ޕަލޭޓް ގުޅޭ ޖަންކްޝަން ނުވަތަ ކަނުން ފެށިގެން މައްޗަށް ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ބުނޑާއި ހަމައަށެވެ. ދެފަރާތުގެ އަރިމަތިން އިންނަނީ ފެރިންޖީއަލް ރިސެސް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Pharyngeal recess) އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަރިމަތީ ފާރުގެ ތެރެއަށް ކަންފަތުން ނޭފަތަށް އައިސްފައިވާ ހޮޅި ނުވަތަ ޔޫސްޓާކިއަން ޓިއުބު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Eustachian tube) ހުޅުވިފައި އިދެއެވެ. އެންމެ ތިރިން އިންނަނީ މަޑު ޕަލޭޓްގެ ތިރީ ފާރެވެ. ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރޭގެ ފަހަތު ފާރުގައި ވަނީ އަރުތެރޭގެ ޓޮންސިލް އެވެ.

ނޭފަތާގުޅޭ އަރުގެ އެތެރެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޭފަތާގުޅޭ އަރުގެ އެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޓިޝޫތައް ހުރެއެވެ.

  • ނޭފަތާގުޅޭ އަރުގެ ޓޮންސިލް: މިއީ ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ ގެ ފުރަގަހު ފާރު، އަދި ފުރާޅުގެ އެޕިތީލިއަމް ސެލްތަކުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ލިމްފޮއިޑް ޓިޝޫ ތަކެކެވެ.
  • ޔޫސްޓާކިއަން ޓިއުބުގެ ހުޅުވުން: މިއީ ކަންފަތް އިން ނޭފަތް އަށް އައިސްފައިވާ ހޮޅިއެކެވެ. ދެފަރާތުގެ ދެކަންފަތުން އައިސްފައިވާ ދެހޮޅި ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރޭގެ ދެފަޅިއަށް ހުޅުވިފައި ވެއެވެ.
  • ޔޫސްޓާކިއަން ޓިއުބުގެ އުފުލުން: ނޭފަތާގުޅޭ އަރުތެރެ އަށް ހުޅުވިފައިވާ ހުޅުވުމުގެ މަތިން ނުވަތަ ލޯވަޅުގެ މަތި އަދި ފުރަގަހުން ފާޅުކޮށް އުފުލިފައި އިނދެއެވެ.
  • ސަލްޕިންގޯ ފެރިންޖީއަލް ފޯލްޑް: މިއީ ސަލްޕިންގޯފެރިންޖީއަސް މަސްގަނޑުން އުފެދިފައިވާ ދިގަށް އިންނަ ފޯލްޑް އެކެވެ. މިފޯލްޑް ފެށިފައި އިންނަނީ ކުރިން ބުނި ޔޫސްޓާކިއަން ޓިއުބުގެ އުފުލުމާ ހަމައިންނެވެ.
  • ފެރިންޖީއަލް ރިސެސް: މިއީ ސަލްޕިންގޯ ފެރިންޖީއަލް ފޯލްޑްގެ ފަހަތުގައި އިންނަ ހަނި ތަންކޮޅެކެވެ.

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]