ސިމާދު ސަޢީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 2006 ވަނަ އަހަރު ޑރ. ސިމާދަށް އަރުވަނީ

ޑރ ސިމާދު ސަޢީދު (ގ.ޗަމަން ) އަކީ އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގައި ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެންވައިރޮމަންޓަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.ޑރ ސިމާދު ސަޢީދު އަކީ އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގައި ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެންވައިރޮމަންޓަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ ސިމާދު ސަޢީދު އެންވައިރޮމެންޓަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހެއްދެވީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައުތަމްޓަން ޔުނިވަސިޓީގައި 1990ން 1993 އަށެވެ. 1994ން 1995 އަށް އިގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯރޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަސިޓީގައި ޑރ ސިމާދު ސަޢީދު ވަނީ އެންވައިރޮމަންޓް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާ އިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. ޑރ ސިމާދު ސަޢީދު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންވައިރޮމަންޓަލް ރިސާޗް ސެންޓަރު ގައެވެ.