Jump to content

އަޙުމަދު ރިޒާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އަޙުމަދު ރިޒާ އަކީ ކެމިސްޓްރީ އިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވޭ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އިގިރޭސި ވިލާތުގައި 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ކިޔަވާ ދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ ހޯދާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.