މިނެރަލޯ ކޯޓިކޮއިޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިނެރަލޯ ކޯޓިކޮއިޑް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Mineralocorticoids) އަކީ އަކީ ސްޓީރޮއިޑް ހޯރމޯންގެ ގުރޫޕެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ އެންމެ އާއްމު މިނެރަލޯ ކޯޓިކޮއިޑް އަކީ އެލްޑޮސްޓެރޯން(Aldosterone) އެވެ. މިހޯރމޯން އުފައްދައި ދޫކުރަނީ އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް ގައި ހިމެނޭ ޒޯނާ ގްލޯމެރިޔޫލޯސާ ސެލް(Zona Glomerulosa cell) ތަކުންނެވެ.