ޒައިތޫނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޒައިތޫނި (ސައިންޓިފިކް ނަން: Olea europaea)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Olive)އަކީ ޒައިތޫނި ގަހުގައި އަޅާ މޭވާ އެވެ.ޒައިތޫނި ގަހަކީ ދިގުކޮށް ހެދޭ ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ގަހެކެވެ. މިގަހުގައި އަޅާ ވަތްކަށް ކިޔަނީވެސް ޒައިތޫންޏެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. މީގެ އޮށުން ނަގާ ތެލަކީވެސް ފައިދާހުރި ތެލެކެވެ. ޒައިތޫނި ތެޔޮ ހަދަނީ ޒައިތޫނީގެ އޮށުންނެވެ. ޒައިތޫނި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދާ ހިސާބަކީ މެދުތެރޭ ކަނޑުގެ ވަށައިގެންވާ ގައުމުތަކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގައި މިއީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ހައްދައި އުޅޭ ވައްތަރެކެވެ.