ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ
ނަން

ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

1981

ފެންވަރު

މެދުމަދަރުސީ، ސާނަވީ، ޑިގްރީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ


( ދީނުގެ ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ގައުމަށްޓަކައި ޢިލްމު އުގެނޭށެވެ. )

ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ އަކީ މާލޭގައި ހުރި ކޮލެޖެކެވެ. މިކޮލެޖްގައި ހިމެނޭ ނިޒާމީ ބަޔަށް ކިޔަނީ މަޢުހަދެވެ. މިކުއްލިއްޔާގައި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެއެވެ.