ތިލެޔޮ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ތިލެޔޮކޯޅި

ތިލެޔޮ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Sesame oil)އަކީ ތިލެޔޮކޯޅި ގެ އޮށް ނުވަތަ ތިލެޔޮ އޮށުން ހާނާ ތެލެކެވެ. މިއީ ކެއުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ދެކުނު އޭޝިޔާ އަދި ދެކުނު އިންޑިޔާގެ ހިސާބުތަކުގެ ކެއުމުގައި ތިލެޔޮ ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.ތިލެޔޮ ގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފެޓީ އެސިޑް ތައް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފެޓީ އެސިޑް ތައް ހިމެނެއެވެ.

 • ޕަލްމިޓިކް އެސިޑް
 • ޕަލްމިޓަލިކް އެސިޑް
 • ސްޓިއެރިކް އެސިޑް
 • އޮލިކް އެސިޑް
 • ލިނޯލިކް އެސިޑް
 • ލިނޯލެނިކް އެސިޑް
 • އީކަސިނައިކް އެސިޑް
ފައިލު:MaYou TiaoLiao.jpg
ތިލެޔޮ

ތިލެޔޮއިން ކުރާ ބޭނުންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ކެއްކުމަށް ތިލެޔޮ ބޭނުން ކޮށް އުޅެއެވެ.
 • ބޮލުގައި ލާ ތެލެއްގެ ގޮތުގައި ތިލެޔޮ ބޭނުން ކުރެއެވެ.
 • ހަށިގަނޑު މަސާޖްކުރުމަށް ވެސް ތިލެޔޮ ބޭނުން ކުރެއެވެ.
 • އަސާރަ ފަދަ ތަކެތި ހެދުމަށް ތިލެޔޮ ބޭނުން ކުރެއެވެ
 • ބައެއް ކަހަލަ ބޭސްތައް ހެދުމަށް ތިލެޔޮ ބޭނުން ކުރެއެވެ.
 • ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަމުގައި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ތިލެޔޮ ބޭނުންކުރެއެވެ.