ކަރީނާ ކަޕޫރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަރީނާ ކަޕޫރު
ކަރީނާ ކަޕޫރު
އުފަން ތާރީޚް (1980-09-12) ސެޕްޓެމްބަރ 12, 1980 (43 އަހަރު )
ބޮމްބޭ، އިންޑިޔާ
ވަޒީފާ އެކްޓް ކުރުން

ކަރީނާ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރީ ބޮމްބޭގެ ވެލްހަމް ބޯޑިންގ ސުކޫލުންނާއި، ޑެހްރަޑަމް މިތުބާއީ ކޮލެޖުންނާއި އަދި އެމެރިކާގެ ހާވަރޑް ޔުނިވަސިޓީގެ ބޮސްޓަން ކޮލެޖުންނެވެ.ކަރީނާ ކަޕޫރަކީ ބަބީތާ ޝިވްދަސާނީ އާއި ރަންދީރު ކަޕޫރު ގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅެވެ. އަދި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރު ގެ ކޮއްކޮ އެވެ.

ފިލްމީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހިންދީ ފިލްމީ އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރީ 2000 ވަނަ ނިކުތް ޑައިރެކްޓަރ ޖޭޕީ ދައްތާގެ ރެފިއުޖީ ކިޔާ ފިލްމަކުން އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއެކުގައެވެ. ރެފިއުޖީގެ ކުރިން ކަރީނާ އަށް ކަހޯނާ ޕިޔާރުހޭ ކުޅުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ.

ކަރީނާ ކަޕޫރު ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2001 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ކަބީ ޚުޝީ ކަބީ ޣަމް، ޔާދޭން، އަޝޯކާ، 2002 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް މުޖުސޭ ދޯސްތީ ކަރޯގޭ، ޖީނާ ސިރުފު މޭރޭލިޔޭ، 2003 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް މޭޕްރޭމްކީ ދީވާނީ ހޫން، 2004 ވަނައަހަރު ނިކުތް ޗަމޭލީ، ބޭވަފާ، 2005 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް އޭތްރާޒް، ހަލްޗަލް، އަދި 2006 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ކިޔޫންކީ އަދި ޑޮން ފަދަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.


ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ފިލްމް ފެއަރ ބެސްޓް ޑެބިއުޓް އެވޯޑް ( ރެފިއުޖީ )
 • 2004 - ފިލްމް ފެއަރ ސްޕެޝަލް ޕާފޮމެންސް އެވޯޑް ( ޗަމޭލީ )
 • 2005 - ފިލްމް ފެއަރ ކްރިޓިކްސް އެވޯޑް ފޯރ ބެސްޓް ޕާފޮމެންސް ( ޑޭވް )
 • 2007 - ފިލްމް ފެއަރ ކްރިޓިކްސް އެވޯޑް ފޯރ ބެސްޓް ޕާފޮމެންސް ( އޮމްކާރާ )
 • 2008 - ފިލްމް ފެއަރ ބެސްޓް އެކްޓްރެސް އެވޯޑް ( ޖަބް ވީ މެޓް )

ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2007 - ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް ފޯރ ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ( އޮމްކާރާ )
 • 2008 - ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް ފޯރ ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ( ޖަބްވީ މެޓް )

ޒީ ސިނަމާ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ލަކްސް ފޭސް އޮފް ދަ ޔިއަރ ( ރެފިއުޖީ )
 • 2002 - ކްއީން އޮފް ހާރޓްސް
 • 2008 - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ( ޖަބްވީމެޓް )

އައިފާ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - އައިފާ އެވޯޑް ބެސްޓް ފީމޭލް ޑެބިއުޓް ( ރެފިއުޖީ )
 • 2004 - އައިފާ ސްޓައިލް ދީވާ އޮފް ދަ ޔިއަރ އެވޯޑް
 • 2008 - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ( ޖަބްވީމެޓް )


ސްޓާރޑަސްޓް އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2004 - ސްޓާރޑަސްޓްސް ސްޕެޝަލް ޖޫރީ އެވޯޑް ( ޗަމޭލީ )
 • 2007 - ސްޓާރޑަސްޓްސް އެޑިޓާރސް ޗޮއިސް ބެސްޓް ޕާފޮމެންސް އެވޯޑް ( އޮމްކާރާ )
 • 2008 - ސްޓާރޑަސްޓް ސްޓާރ އޮފް ދަ ޔިއަރ އެވޯޑް ( ޖަބް ވީ މެޓް )

ބޮލީވުޑް މޫވީ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ބެސްޓް ފީމޭލް ޑެބިއުޓް ( ރެފިއުޖީ )
 • 2004 - ކްރިޓިކްސް އެވޯޑް ފީމޭލް ( ޗަމޭލީ )

ސަންސުއީ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2001 - ބެސްޓް ފީމޭލް ޑެބިއުޓެންޓް ( ރެފިއުޖީ )
 • 2004 - ޖޫރީސް ޗޮއިސް ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ( ޗަމޭލީ )

އެހެނިހެން އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2004 - އަނަންޑޮލޮކް ޕްރޮޝްކަރު އެވޯޑް ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ( މެއި ޕްރޭމްކީ ދީވާނީ ހޫން )
 • 2004 - ބޮލީވުޑް ފެޝަން އެވޯޑް - ސެލެބްރިޓީ ސްޓައިލް ( ފީމޭލް )
 • 2006 - ޓުސްކަން ވާރވް ޒޫމް ގްލޭމް އެވޯޑް - މޮސްޓް ގްލޭމަރަސް އެކްޓްރެސް އޮފް ދަ ޔިއަރ
 • 2007 - އެއިފާ އެވޯޑް - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް ކްރިޓިކްސް - އޮމްކަރާ
 • 2007 - އެޗްޓީ ކެފޭ ފިލްމް އެވޯޑް - ޖަބްވީ މެޓް
 • 2008 - ރީޑާރސް ޗޮއިސް އެވޯޑް - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް - ޖަބްވީ މެޓް
 • 2008 - އެނުއަލް ސެންޓްރަލް ޔޫރަޕިއަން ބޮލީވުޑް އެވޯޑް - ބެސްޓް ކަޕަލް - ޝާހިދު ކަޕޫރު އާއެކު - ޖަބްވީމެޓް
 • 2008 - އަޕްސަރާސް ގިލްޑް އެވޯޑް - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް - ޖަބްވީމެޓް

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަރީނާ މިހާރު ރައްޓަހިވެގެން އުޅެނީ ފިލްމީ ބަތަލް ސައިފް ޢަލީ ޚާން އާއެވެ. ކުރީން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނީ ޝާހިދު ކަޕޫރު އާއެވެ. ނޫސް ލިޔާ ފަރާތްތަކުން ކަރީނާ އާ ވަރަށް ގިނަ މީޙުންނާއި ގުޅުވައިގެން ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމަކަށް ކަރީނާ ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.