Jump to content

ރެގިއުލޭޓަރީ ޓީ ސެލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރެގިއުލޭޓަރީ ޓީ ސެލް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Regulatory T cell) ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ދިފާޢުކުރުމގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވަކިމިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެވެ. މިސެލްތަކަށް ސަޕްރެޝަރ ޓީ ސެލް އޭ ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. ރެގިއުލޭޓަރީ ޓީ ސެލްގެ މައިގަނޑު ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ނެޗުރަލީ އޮކަރިންގ ޓީ ސެލް އަދި އެޑަޕްޓިވް ޓީ ސެލް އެވެ. ނެޗުރަލީ އޮކަރިންގ ޓީ ސެލް އާއި އެހެނިހެން ޓީ ސެލްތަކާއި ހުރި ތަފާތަކީ މިސެލްގެ ތެރޭގައި ފޮކްސްޕީ3(FoxP3) ކިޔާ މޮލިކިއުލް އެއް ހުރުމެވެ.