ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް
Jamluddinshoclss.JPG
ނަން

ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

ފެބުރުއަރީ1985

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ

ކުލަ

ނޫ

މޮޓޯ


(Knowladge is Wisdom )

ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް އަކީ މާލޭގައި ހުރި ދެވަނައަށް އެންމެ ދުވަސްވީ ޕްރައިމަރީ ސުކޫލް އެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވީ 16 ފެބުރުއަރީ 1985 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް އެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެ ދުށް ދީނީ ޢިލްމުވެރި އެއް ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނުވަތަ ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭގެ ފާނުގެ ނަމަށެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް ހުރި އިމާރާތް ބާވެ، އާ ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވުނީ 2000 ވަނަ އަހަރު އެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]