ޔޫސުފް އަފަންދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޔޫސުފް އަފަންދީ

ޔޫސުފް އަފަންދީ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Mandarine Orange)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Citrus reticulata) އަކީ އޮރެންޖް ގެ ވައްތަރެކެވެ.ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޔޫސުފް އަފަންދީ ހުންނަނީ ބަރަބޯ ގެ ބައްޓަމަށެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ޔޫސުފް އަފަންދީ ހައްދަނީ ޗައިނާ ގައެވެ. ޢަރަބި ބަހުން ޔޫސުފީ ވެސް މިވައްތަރުގެ އޮރެންޖަށް ކިޔައި އުޅެއެވެ. މިވައްތަރުގެ އޮރެންޖް ހުހަށް ކެއުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ސަލަޑް ތަކުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.