ބިކުރުގެ ދުލިފަށް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބިކުރުގެ ދުލިފަށަކީ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ބޭރު ދޮރުގެ(External vaginal opening) މަތީގައި ތަބީޢީ ގޮތުން ލެވިފައިވާ ތެތް ދުލިފަށެކެވެ. ބިކުރުގެ ދުލިފަށް ވަރަށް ގިނަ ބައްޓަންތަކަށް ހުރެއެވެ. އެންމެ އާންމު ވައްތަރަކީ ހަނދު ފަޅި އެއްގެ ބައްޓަމަށް ހުންނަ ވައްތަރެވެ.