Jump to content

ސަންޖަނާ ކަޕޫރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސަންޖަނާ ކަޕޫރު އަކީ ޝަޝީ ކަޕޫރު ގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިއެވެ. ޝަޝީ ކަޕޫރު އުފެއްދި ފިލްމީ ތިއޭޓަރު މިއަދު ހިންގަނީ ސަންޖަނާ ކަޕޫރު އެވެ. ސަންޖަނާ ކަޕޫރު ވަނީ އަމުލް އިންޑިޔާ ޝޯވް ކިޔާ ޓީވީ ޝޯއެއް ޖެހިޖެހިގެން 3 އަހަރު ވަންދެން ހުށަހަޅާދީފައެވެ. ކަޕޫރު އާއިލާގެ ރާނީގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ސަންޖަނާ ކަޕޫރު އަށް މުޚާތަބު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.