Jump to content

ވާތު ވެންޓްރިކަލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Left ventricle
The heart, with cutaways, as viewed from the left side.
Left ventricle at lower left, cutaway shows some internal cavity detail.
Latin ventriculus sinister cordis
Gray's subject #138 534
MeSH Left+Ventricle
Dorlands/Elsevier v_06/12853441


ވާތު ވެންޓްރިކަލް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Left ventricle) އަކީ ހިތް ބެހިފައިވާ 4 ބައިގެ ތެރެއިން ވާތް ފަރާތުން ތިރީގައި އިންނަ ބައެވެ. ވާތު އެޓްރީއަމް އަށް ފުއްޕާމޭ އިން ފޮނުވާލި އޮކްސިޖަން އިން މުއްސަދި ލޭ މައިޓްރަލް ވޭލް(Mitral valve) ހުރަސްކޮށް ވާތު ވެންޓްރިކަލް އަށް ވާޞިލްވެއެވެ. އެއަށްފަހު އަޔޯޓިކް ވޭލް(Aortic valve) ހުރަސްކޮށް، ހިތުން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށް ލޭ ފޮނުވައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ލޭހޮޅި އެއޯޓާ އަށް ވާޞިލްވެ، ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށް ތަފާތު ލޭހޮޅި ތަކާއި، ލޭނާރުތަކުގެ އެހީގައި ފެތުރިގެން ދެއެވެ.