Jump to content

ބޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އިންސާނާގެ ބޯ

ބޮލަކީ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Head) އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރު ފުށުން ފެންނަން އިންނަ ގުނަވަނެކެވެ. ބޯ ގައި ހިމެނެނީ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު އަދި ކަތުރު ކަށިގަނޑު އެވެ. ސިކުނޑި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ވާއިރު ލޯ، ކަންފަތް، ނޭފަތް، އަދި އަނގަ ހިމެނެނީ ބޮލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބައިގައެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ މިބައިގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ ބޯ، މޫނު، ލޯ، ކަންފަތް، ނޭފަތް، އަދި އަނގަ އާއި ތުންފަތެވެ.