ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުއް ރަޙުމާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުއް ރަޙުމާން

ޑރ. ޢަބްދުއް ސައްތާރު ޢަބްދުއް ރަޙްމާން އަކީ ޕާކިސްތާންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގައި އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދާއިރާއިން 2003 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ޑރ. ޢަބްދުއް ސައްތާރު ޢަބްދުއް ރަޙްމާން މިހާރު ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޑީންގެ މަޤާމުގައެވެ.