ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުއް ރަޙުމާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑރ ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުއް ރަޙުމާން

ޑރ ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުއް ރަޙުމާން އަކީ ޕާކިސްތާންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގައި އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ޑރ ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުއް ރަޙުމާން ހުންނެވީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ގެ މަގާމް ގައެވެ.