Jump to content

ގުރުތާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ގުރުތާ
1. Renal pyramid
2. Efferent artery
3. Renal artery
4. Renal vein
5. Renal hilum
6. Renal pelvis
7. Ureter
8. Minor calyx
9. Renal capsule
10. Inferior renal capsule
11. Superior renal capsule
12. Afferent vein
13. Nephron
14. Minor calyx
15. Major calyx
16. Renal papilla
17. Renal column
Gray's subject #254 1225
Artery Superior vesical artery, Vaginal artery
Precursor Ureteric bud
MeSH Ureter
Dorlands/Elsevier u_03/12838140

ގުރުތާ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Ureters) އަކީ ގުރުދާ އިން މަސާނާ އަށް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ގެންގޮސްދޭ ހޮޅި އެވެ. ގުރުދާގައި އުފައްދާ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރަން ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގުރުދާ އިން މަސާނާ އަށް ވާޞިލްވަނީ މިހޮޅި ހުރަސް ކޮށެވެ. ކޮންމެ ގުރުތާ ނުވަތަ ޔުރެޓަރ އެއްގެ ދިގުމިނުގައި 250-200 މިލިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ 10-8 އިންޗިއާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ. ނުވަތަ 30-25ސމ ގެ މިންވަރެކެވެ. މަސާނާގެ ފާރު ތަކުގައިވާ މަޑު މަސްތަކުގެ ޓިޝޫތައް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވުމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ކޮންމެ 50 ނުވަތަ 60 ގަޑިއިރަކުން ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ ވިހަ މާއްދާތައް ޔުރެޓަރ އިން މަސާނާ އަށް އެޅެއެވެ.

ހިސްޓޮލޮޖީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގުރުތާގެ ވަށަމިނުގައި 3-10 މިލިމީޓަރު އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެއް ހުރެއެވެ. ގުރުތާގެ ހޮޅި އެތެރެއިން އިންނަނީ ތަރިއެއްގެ ބައްޓަމަށް ވާގޮތަށެވެ. ގުރުތާގެ ފާރުގައި މަޑު މަސް ގެ ދެފަށަލަ ވެއެވެ. އެތެރެއިން ލެވިފައިވާ މަޑު މަހުގެ ފަށަލަ އެތުރިފައި ހުންނަނީ ދިގަށެވެ. ބޭރު މަޑު މަހުގެ ފަށަލަ އެތުރިފައިހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.

ގުރުތާ ތިރިއަށް ފައިބައި އިންނަނީ ގޯނަޑަލް ލޭހޮޅިތަކުގެ ފުރަގަހުން އިލިއޮޕްސޯސް މަސްގަނޑު ކުރިމަތިންނެވެ. އެއަށްފަހު ކޮމަން އިލިއެކް އާޓަރީ، ކޮމަން އިލިއެކް ވެއިން ހުރަސްކޮށް ތިރިއަށް ގޮސް ޅިނދުގެ ތެރެއަށް ފައިބައެވެ.

ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގުރުތާ އަށް ޖެހޭ ބައެއް ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބަލިތައް ހިމެނެއެވެ.

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]