Jump to content

ތަނބިވައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ތަނބިވައް

ތަނބިވައް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Nux vomica)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Strychnine) އަކީ އޮށްބޭހުގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ ވިހައެއްޗެކެވެ. ތަނބިވައް އަޅާ ގަހަށް ވެސް ކިޔަނީ ހަމަ މިނަމެވެ. ތަނބިވައް ގަސް އާންމުކޮށް ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އޭޝިޔާގެ ގައުމު ތަކުގައެވެ. ތަނބިވައް ގަހުގައި އަޅާ ވަތްކާއި، އަދި ތަނބިވައް ގަހުގެ އޮށަށް ވެސް ކިޔަނީ ހަމަ ތަނބިވައް އެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ދިވެހި ބޭހުގެ ގޮތުގައި ތަނބިވައް ނިސްބަތް ކުރެވެނީ ތަނބިވައް ގަހުގެ ވަކީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަނބިވައް އޮށަށެވެ. ތަނބިވައް ގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ ވަށްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ފަތުގެ ބޮޑުމިނުގައި 2 އިންޗި ވަރުހުރެއެވެ. ތަނބިވައް އިން ބައެއް ކަހަލަ ވިހަ މާއްދާތައް އުފެދެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

This tree-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.