Jump to content

ރިއޯޑީ ޖެނެއިރޯގެ ބަދަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މީލާދީން 16 ވަނަ ގަރުނު ފެށުނު ތަނާހެން ޕޯޗްގީޒުގެ ދަތުރުވެރިން ބްރެޒީލް އަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން 1 ޖެނުއަރީ 1502 ގައި ބްރެޒިލްގައި ފަރުބަދަތައް ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ ހަނިމަގަކުން ވަދެވެން އޮންނަ އައްސޭރިއަކަށް ވާޞިލް ވިއެވެ. މިބުނި މަގުން ވަންނަ އިރު 20 މޭލުގެ ދިގުމިނަށް ދެމިފައިވާ ފެންގަނޑެއް ވެއެވެ. އަދި އެމީހުން މިހިސާބަށް ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކޯރު މިނަމުން ނަންދިނެވެ.

ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯގެ ބަދަރު.

މިބުނި ފެނުގެ ބޮޑު މަގަކީ ހަގީގަތުގައި ކޯރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކަނޑާއި ގުޅިގެން އައިސް ޝަހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ކަނޑު އޮޅި އެކެވެ. ބްރެޒިލްގެ ޓަމޮއިއޯ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން މިތަނަށް ގްއަނަބަރާގެ ނަމުން ނަންދީފައި ވެއެވެ. މާނައަކީ ކަނޑުގެ މުލައްދަނޑި އެވެ. ފުއްޕާ ހަމެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ ގްއަނަބަރާ ކަނޑު އޮޅީގެ ބަދަރުގެ އައްސޭރީގައި ހުޅަގަށް އޮންނަ ހިސާބަށް މިއަދު ކިޔަނީ ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯ އެވެ. މީގެ މާނައަކީ ޖެނުއަރީ ގެ ކޯރު އެވެ. އެހެން ކަމުން ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯގެ ބަނދަރު ކަމުގައި ބެލެވެނީ ގްއަނަބަރާ ކަނޑު އޮޅިއާއި އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ގުޅިފައިވާ ހިސާބުން އެތެރެއެވެ.

ފެންނަ ފެނުމަށް ކޯރެއްގެ ސިފަޔަށް އޮންނަ މިބަދަރަކީ މިއަދު ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އަޅައިގަންނަ އެންމެ ހިތްގައިމު އެން މަންޒަރުކަމަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ޔޫރަޕް މީހުން މިތަނަށް ބޯޓަފޯގޯގެ ކުޑަ ކަނޑުއޮޅި މިނަމުން މުޚާތަބު ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ކުރިން ޓަމޮއިއޯ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ގްއަނަބަރާ ކަނޑު އޮޅީގެ އިރުމަތީ އައްސޭރި ފަށަށް ނިޓެރޯއީގެ ނަންދީފައި ވެއެވެ. މާނައަކީ ފޮރުވިފައިވާ ފެންތައް މިއެވެ.

ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯ ބަދަރުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ އަށް ކިޔަނީ ކޯކޮވާޑޯ އެވެ. ކްރިސްޓް ޛަ ރިޑީމަރގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ބުދު ހުންނަނީ މިފަރުބަދަ މަތީގައެވެ. އެއީ ހަަމަބިމަށްވުރެ 2300 ފޫޓް އުހުގައެވެ. މިއަދު ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އެންމެ މުހިއްމު އެން ޕޮއިންޓަކީ މިބަދަރެވެ.