Jump to content

އަނޯނާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަނޯނާ

އަނޯނާ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Annona muricata)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Soursop)އަކީ އަތަ ޢާއިލާގެ އެހެނިހެން މޭވާއަށްވުރެ ބޮޑުވާ ފެހިކުލައިގެ މޭވާއެކެވެ. އަނޯނާގެ ތޮށިގަނޑުގެބޭރުގައި މާހަރުނޫން ކަށިތަކެއްފާޑުގެ ކެހެރި ތަކެއްހެން ހުންނަ އެއްޗިހިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައިވެސް ރަނގަޅަށް ނުއުފެދި ވަޅުވަދެފައި ހުންނަ ތަންކޮޅެއް ހުންނާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި މީގެ ގަސް ހެދިފައި ހުންނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އަނޯނާ އަކީ އަތަ ފަދައިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މީރު މޭވާ އެކެވެ.

އަނޯނާގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.